Informatie over de stichting

Doelstellingen

Het ondersteunen van projecten op het gebied van de geneeskunde, de monumentenzorg, stadsbehoud en -leefbaarheid, natuurbeleid, het bestrijden van dierenleed en indien nodig ook andere projecten indien het bestuur daartoe besluit.

Activiteiten

Er worden jaarlijks projecten ondersteund op het gebied van translationeel onderzoek leukemie, kinderkanker, blinde geleide- en hulphonden, ontwikkelingswerk en natuur.

Financiële verantwoording

  • Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
  • Alle leden van het bestuur werken op vrijwillige basis en krijgen geen vergoeding voor zijn/haar werkzaamheden.
  • Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, eventueel vergezeld van een rapport van een register-accountant of van een account-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

  • Jaarcijfers

    201020112012201320142015201620172018

Bestuurssamenstelling

VOORZITTER
mw. C.E. Landkroon-Harmse

PENNINGMEESTER
dhr. C.G. de Jager

SECRETARIS
dr. C.J.W. van Ginkel

GEZAMELIJK BEVOEGD
dhr. C.G. de Jager

RSIN

8064.95.029